Training

safety-passport

Safety Traning with NW CORP

บริษัท เอ็นดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฏระเบียบบริษัท โดยได้จัดให้มีการอบรม แก่พนักงาน รวมถึงบุคคลากรของทาง บริษัท ฯ

admin | 17/06/2019